<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-107817249-1"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'UA-107817249-1');
</script>

 

"อิสตรี" อาจดูเหมือนเป็นคำที่ใช้เรียกสตรีที่มีเกียรติ สูงศักดิ์ 

แต่แท้จริง  "อิสตรี" มิใช่คำบ่งชี้เรื่องฐานันดร  หากแต่เป็นคำที่ให้เกียรติ "กุลสตรี"ที่มีจริยวัตรอันงดงาม และทรงคุณค่า
 

"แบรนด์อิสตรี" ก่อกำเนิดด้วยปณิธานที่จะสานต่อ เอกลักษณ์ รสนิยม ความงามของวิถีอิสตรีไทย

ผ่านกระบวนการสรรหาและสร้างสรรค์ ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ ที่เปี่ยมด้วยรสนิยม และเลอค่าด้วยความดีงาม 

 

เราภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อวิถี

และจริยวัตรอันงดงามจาก บรรพอิสตรีไทย ผสมผสานความทันสมัย

ให้คงอยู่กับกุลสตรีไทยตราบนานเท่านาน 

คุณรินรณัชย์ วรรัฐศุภการย์

ผู้ก่อตั้งแบรนด์อิสตรี
 

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-107817249-1"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'UA-107817249-1');
</script>